Donation Policy

Kütüphanemiz koleksiyon geliştirme amacı ile “sağlama” yollarından biri olan “bağış” kanalını da kullanmaktadır. Öncelikle, bir halk kütüphanesi gibi her alan ve amaca hizmet eden, hedef kitlesi sınırsız bir kütüphane türü olmayıp bir “Üniversite Kütüphanesi” olmamız, hizmete konu olacak materyal ve hedef kitlemizin belirli olması sonucunu doğurmaktadır. Bu sebeple belirlediğimiz ilkeler üniversitemizin ve fakültemizin eğitim, öğretim ve araştırma amaçlarına ve önceliklerine dayanmalıdır.
Kütüphanemize bağış yapılan materyaller (kitap, dergi, CD vb.) koleksiyon Geliştirme politikası içinde değerlendirilir. Koleksiyon geliştirme politikası fakültemizin eğitim, öğretim ve araştırma ihtiyaçlarına göre belirlenir.
Bağışlanan materyallerin seçimi uzman kütüphaneci tarafından yapılır. Materyalin koleksiyonda nereye yerleştirileceğine ve nasıl ulaşılabileceğine karar verme yetkisi kütüphaneye aittir.

Koleksiyona katılmayacak materyaller:
· Kopya edilen kaynaklar (fotokopi vb.)

· Dergi ve makalelerin ayrı baskıları
· Gazeteler
· Fiziksel olarak bozuk kaynaklar
· Devamlılığı olmayan süreli yayınlar

Materyal seçiminde dikkat edilecek hususlar:
· Periyodik yayınların devamlılığının sağlanması

· Ders kitabı dışındaki materyallerin koleksiyonda tek kopya olması

Bağışlanan yayınların koleksiyondan ayrı bir bölümde veya ayrı rafta tutulması talep edilemez.