SINAV TAKVİMİ

KUR'AN-I KERİM SINAVI İLAHİYAT I. SINIFİLAHİYAT II. SINIFİLAHİYAT III. SINIFİLAHİYAT IV. SINIFDKAB