SINAV TAKVİMİ

İLAHİYAT MUTLAKİLAHİYAT I. SINIFİLAHİYAT II. SINIFİLAHİYAT III. SINIFİLAHİYAT IV. SINIFDKABİLİTAM