Duyurular

2016-2017 ÖĞRETİM YILI ARA SINAVLAR (İLİTAM)

      Fakültemiz 2016-2017 öğretim yılı güz-bahar yarıyıllarında ara sınavlarla ilgili; Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Uzaktan Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları ''Madde 14'e (2) (Değişik:SK-29/03/2016-456/09) Fakülte Yönetim Kurulunca, Sınavların gözetimli veya bilgisayar ortamında yapılacağı eğitim-öğretim başlamadan önce öğrencilere duyurulur'' denmektedir. ilgili maddeye istinaden İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Kararları 20.10.2016 tarih 36/2 karar sayısı gereğince 2016-2017 öğretim yılında ara sınavların bilgisayar ortamında yapılmasına karar verilmiştir.

24.10.2016 ilan tarihi.

 

Sınavların Değerlendirilmesi

MADDE 15- (1) Sınavlar mutlak ölçütlere göre değerlendirilir.

(2) Ders başarı notu, ara sınavı ile yılsonu sınavı veya bütünleme sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir.

(3) (Değişik:SK-29/03/2016-456/09) Ders başarı notunun hesaplanmasında;

a) internet üzerinden yapılan ara sınavların ortalamasının %10’u,(yüzde on) gözetimli yapılan yılsonu/bütünleme sınavının %90’ı (yüzde doksan) esas alınır.

b) Gözetimli yapılan ara sınavların ortalamasının %40’ı (yüzde kırk) yarıyılsonu veya bütünleme sınavında %60’ı (yüzde altmış) esas alınır.

(4) (Değişik:SK-29/03/2016-456/09) Öğrencinin bir dersi başarmış sayılması için o dersin yarıyılsonu veya bütünleme sınavında tam not 100 (yüz) üzerinden en az 50 (elli) not almış olması ve bu maddenin üçüncü fıkra uyarınca hesaplanan başarı notunun tam not 100 (yüz) üzerinden en az 50 (elli) olması gerekir. 

 

ÖĞRENCİLER

İLİTAM